Các dịch vụ bảo vệ – Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ 

_image_2021-08-12_12-31-36-534.jpg

EMERASIA cung cấp cho khách hàng loạt dịch vụ thiết thực trong việc chủ động phòng chống những tình huống nguy hiểm khẩn cấp.

Dịch vụ tư vấn và tái thiết lập an ninh:

Ở những nơi từng có xảy ra các tình huống nguy hiểm, chúng tôi có thể nhanh chóng bắt tay vào biết tái thiết lập tình trạng ổn định. Trung tâm hỗ trợ khách hàng 24/7 cho phép chúng tôi phản ứng tức thời trước bất kì tình trạng khẩn cấp nào. Chúng tôi sau đó sẽ lập tức điều động đội ngũ chuyên gia an ninh phối hợp với chính quyền địa phương để nhanh chóng giành lại thế kiểm soát của tình hình. Chúng tôi cũng có mối quan hệ mang tính chuyên nghiệp và vững chãi với bộ máy chính quyền địa phương.

Triết lý của chúng tôi về an toàn và hành động:

Ngoài điều này, bạn cần biết thêm về nó.

Là một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý rủi ro, EMERASIA ủng hộ phương pháp tiếp cận phòng ngừa đối với các vấn đề khác nhau mà khách hàng của chúng tôi có thể gặp phải. Mặc dù sự mất an toàn dẫn đến các tình huống bất thường cho khách hàng của chúng tôi, chúng tôi bảo vệ sự toàn vẹn của nhân viên và tài sản của công ty theo phương pháp phòng ngừa và kiểm soát.

 

Chúng tôi cho rằng rủi ro luôn hiện hữu. Chúng tôi đang triển khai các phương tiện cần thiết để hạn chế nó nhiều nhất có thể nhằm giới hạn phạm vi của nó.

consulting@asia-shg-group.com